AlgVo

ALGEMENE VOORWAARDEN

Toepassingsgebied

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en aankopen die worden gedaan via de webshop www.dashcambelgie.be & www.securitycamsbelgie.be


Algemeen

Deze website behoort toe aan Dashcam België & Securitycams België.

Deze algemene verkoopsvoorwaarden hebben steeds voorrang op eventuele algemene of bijzondere voorwaarden van de klant.

www.dashcambelgie.be kan de bepalingen van huidge algemene voorwaarden steeds eenzijdig wijzigen.

De bescherming van persoonsgegevens is onderworpen aan de Privacy Policy, gepubliceerd op www.dashcambelgie.be. Het gebruik van de website is onderworpen aan een Disclaimer, gepubliceerd op www.dashcambelgie.be.


Herroepingsrecht

De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.


Indien de klant beslist af te zien van de aankoop, dienen de goederen op eigen kosten en in de originele verpakking teruggestuurd te worden binnen de herroepingstermijn van 14 kalenderdagen.

Dit herroepingsrecht is niet van toepassing

1° als de levering van diensten begonnen is voor het einde van de herroepingstermijn van 14 kalenderdagen

2° voor goederen op maat van de klant, voor goederen die een persoonlijk karakter hebben of door hun aard niet  kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen


Levering

Het risico wordt overgedragen aan de klant vanaf het ogenblik van de levering of de afhaling van de goederen. Vanaf dat ogenblik draagt de klant het risico voor verlies, diefstal en gedeeltelijke of volledige vernieling van de goederen. De eigendom pas overgedragen vanaf de volledige betaling van de prijs door de klant.

Als de goederen niet kunnen worden afgeleverd op het opgegeven adres, dan kan www.dashcambelgie.be zich het recht voorbehouden om de overeenkomst te beëindigen, onverminderd andere rechten onder de overeenkomst en de wet. De klant zal verwittigd worden van de beëindiging van de overeenkomst.


Leveringstermijnen

De leveringstermijnen vermeld op www.dashcambelgie.be zijn indicatief. Er zal steeds een maximale leveringstermijn van 30 dagen gelden. De leveringstermijn neemt een aanvang op de dag volgend op die waarop de klant zijn bestelling heeft geplaatst op www.dashcambelgie.be.

Indien de geplande leveringsdatum wordt overschreden door een fout van www.dashcambelgie.be, dan kan de klant zonder kosten en met een eenvoudige kennisgeving de bestelling annuleren. Dit is enkel mogelijk indien de bestelde goederen op dat ogenblik nog niet verzonden werden.

Binnen de 30 dagen zal de klant de reeds betaalde bedragen terugbetaald krijgen.


Garantieduur

Dashcambelgie.be zal steeds de beste kwaliteit trachten te leveren. Toch kan het gebeuren dat een artikel een fabricagefout bevat.

Dashcambelgie.be geeft een jaar garantie op de door haar geleverde dashcams en toebehoren.

Dashcambelgie.be geeft een half jaar garantie op de door haar geleverde micro sd kaarten.


De factuurdatum geldt als ingangsdatum.


Prijzen

De opgegeven prijzen op de website zijn inclusief BTW.

De prijzen zijn exclusief eventuele verzendingskosten.

Alle op de website genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van typefouten. Indien er een foutieve prijs op de site staat wordt de klant hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gesteld. Vervolgens wordt samen gekeken naar de best mogelijke oplossing.

De berekening van bijkomende kosten kan op elk ogenblik geraadpleegd worden op de relevante pagina op www.dashcambelgie.be.


Betaling

Betalingen gebeuren vooraf aan de levering.

Indien de factuur niet op de vervaldag werd voldaan, is er van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekstelling verwijlintresten verschuldigd, berekend conform de wettelijke interestvoet.

Indien de facturen 15 dagen nà het versturen van de ingebrekstelling nog steeds onbetaald blijven, dan is van

rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een forfaitaire vergoeding gelijk aan 10% van het factuurbedrag verschuldigd met een minimum van 50 EUR.


Aansprakelijkheid

www.dashcambelgie.be is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals financiële verliezen aan intresten of beleggingen

of verhoopte winsten, gevolgen van een staking, verhoging van de algemene kosten, enz

Indien mogelijk zal www.dashcambelgie.be de fout op eigen kosten herstellen. De klant zal in dat geval geen aanspraak kunnen maken op een schadevergoeding. Indien de klant van zijn eventueel recht op schadevergoeding gebruik wil maken, dient hij dit binnen de 6 weken na het zich voordoen van de vermeende fout van www.dashcambelgie.be te melden via aangetekend schrijven. Dit op straffe van verval van dit recht.

De aansprakelijkheid van www.dashcambelgie.be is steeds beperkt tot het bedrag van de bestelling.

Deze algemene voorwaarden sluit de aansprakelijkheid voor bedrog, opzet, grove fout, dood of lichamelijke schade niet uit.


Klachten

Alle klachten moeten door middel van een aangetekend schrijven worden gemeld binnen de zeven werkdagen vanaf de levering. Indien de klacht als gegrond wordt bevonden, zal de aansprakelijkheid van www.dashcambelgie.be beperkt zijn tot herstelling of omruiling.


Overmacht

www.dashcambelgie.be is bevrijd van zijn verbintenissen in geval van overmacht. Als gevallen van overmacht worden steeds beschouwd : brand, technische stoornissen, computeruitval en alle situaties die de werking ernstig bemoeilijken.

Indien er zich effectief een geval van overmacht voordoet, is www.dashcambelgie.be bevrijd van haar verplichtingen, zonder enige verplichting tot schadevergoeding, en dit zolang de oorzaak en de gevolgen van overmacht bestaan. De verplichtingen, aldus geschorst, zullen opnieuw uitgevoerd worden vanaf het ogenblik dat de gevolgen of de oorzaak van niet-uitvoering verdwijnen.


Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze overeenkomst is onderworpen aan het Belgische recht. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van www.dashcambelgie.be bevoegd.